Actuacións sobre a nota da DG Mare respecto da revisión do sistema de control da pesca da UE

05
Abr

Actuacións sobre a nota da DG Mare respecto da revisión do sistema de control da pesca da UE

 

Iniciativa sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa nota explicativa remitida pola Dirección Xeral MARE ao Parlamento Europeo respecto da revisión do sistema de control da pesca da Unión Europea no contexto do Pacto Verde e a Estratexia de biodiversidade para 2030

Demanda do mantemento das salas do 091 da Policía nacional nas comisarías provinciais de Ourense e Lugo

25
Mar

Demanda do mantemento das salas do 091 da Policía nacional nas comisarías provinciais de Ourense e Lugo

 

Iniciativa sobre  a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do mantemento das salas do 091 da Policía Nacional nas comisarías provinciais de Ourense e Lugo, así como sobre o aumento dos medios humanos e materiais desas comisarías

Proxecto de creación de sedes do Centro Galego de Arte Contemporánea nas cidades de Lugo e Vigo

23
Mar

Proxecto de creación de sedes do Centro Galego de Arte Contemporánea nas cidades de Lugo e Vigo

 

Iniciativa sobre a demanda á Xunta de Galicia para iniciar un proceso de participación e diálogo co tecido artístico e cultural e coas entidades locais de Lugo e Vigo para avanzar no proxecto de creación de sedes do Centro Galego de Arte Contemporánea en ambas as cidades

Medidas para favorecer os investimentos das industrias lácteas en produtos de maior valor engadido

22
Mar

Medidas para favorecer os investimentos das industrias lácteas en produtos de maior valor engadido

Iniciativa sobre a adopción por parte do Goberno galego das medidas oportunas para favorecer os investimentos das industrias lácteas en produtos de maior valor engadido

Plan mellora da atención rural mediante a dinamización e modernización das oficinas agrarias comarcais

22
Mar

Plan mellora da atención rural mediante a dinamización e modernización das oficinas agrarias comarcais

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e desenvolver o Plan de mellora da atención no rural mediante a dinamización e modernización das oficinas agrarias comarcais

Solicitude de redución do IVE do 21 ao 10% en todas as prestacións de servizos deportivos e de actividade física

17
Mar

Solicitude de redución do IVE do 21 ao 10% en todas as prestacións de servizos deportivos e de actividade física

Solicitude ao Goberno de España da redución do IVE do 21 ao 10 por cento en todas as prestacións de servizos deportivos e de actividade física.

 

As evidencias médicas e científicas coinciden na importancia da práctica regular de actividade física no obxecto de mellorar a saúde, a calidade de vida e o benestar da cidadanía. Tanto no relativo á prevención de enfermidades crónicas non transmisibles como poden ser as cardiovasculares, determinados tipos de cancro ou a diabetes, como polos seus efectos positivos para o desenvolvemento da saúde mental e os procesos cognitivos, ou para a propia socialización dos individuos, o deporte e a actividade física son elementos determinantes na consecución de estilos de vida activos e saudables para a poboación, o que directamente incide tamén no sostemento dos sistemas sanitarios.

A importancia do fenómeno deportivo e a súa conexión coa saúde dos cidadáns atópase consagrada en todas as lexislacións comparadas do entorno nacional e europeo, nas institucións comunitarias e na propia Constitución española, onde se contén un mandato xeral aos poderes públicos para o seu fomento (artigo 43.3), o que sen dúbida ven derivado da súa estreita vinculación coa saúde, á que se refire o propio apartado 1 do mesmo artigo 43.

En Galicia, a Lei do deporte, Lei 3/2012, do 2 de abril, establece como a nosa Comunidade Autónoma recoñece as especiais funcións que o deporte desempeña na sociedade, en especial e entre outros ámbitos, na mellora da saúde pública, razón pola que o deporte é considerado de interese público: artigo 2.

A crise epidemiolóxica provocada pola actual pandemia da Covid-19 supuxo un impacto sen precedentes en moitas actividades produtivas e de servizos con motivo das medidas adoptadas para a prevención da expansión da pandemia.
Un dos ámbitos especialmente afectados é o do sector dos servizos relacionados co deporte e a actividade física. Peches prolongados, suspensións e limitacións de actividades e aforos, ou investimentos extraordinarios para o establecemento das medidas de prevención impostas, a actual situación do sector atópase marcada por importantes reducións de facturacións e por unha destacada perda de usuarios e abonados, o que seriamente pon en risco a permanencia da actividade e a estabilidade do sector, dos seus traballadores e familias.

Identificando economicamente o sector e axentes deportivos, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, en 2018, a industria do deporte xerou en España de maneira directa unha actividade económica de 15.768 millóns de euros de produción e
195.027 postos de traballo, a través de máis de 37.231 empresas. Esta actividade económica xerada directamente pola industria equivale ao 1,3% do PIB nacional e a
súa achega ao emprego ascende ao 1% da poboación ocupada en España. Incluídos nestas magnitudes, atópase a facturación dos ximnasios, que alcanzou os 662 millóns
de euros e, en termos de emprego, os 27.495 empregados.

Pola súa parte o Estudio de Avaliación do Impacto da pandemia da Covid-19 sobre o Ecosistema do Deporte en España, elaborado polo Observatorio da Fundación España Activa coa colaboración da Asociación do Deporte Español (ADESP) e do Consello Superior de Deportes (CSD), estima que os axentes do ecosistema do deporte en España sufrirán unhas perdas do 38,5% da súa cifra de negocio no exercicio de 2020. En termos de emprego, apuntase que o 35% dos axentes do deporte realizara, o ían facelo, un expediente de regulación de emprego pola Covid-19, o que afectaría ao
73,5% do persoal en nómina a comezos dese ano 2020.

As actuacións adoptadas polas autoridades para a prevención e contención da pandemia viñeron acompasadas por medidas de distinta índole dirixidas a establecer prestacións e axudas por cese de actividade e reducións de facturación nos negocios con motivo da Covid-19.

Trátanse en definitiva de medidas encamiñadas a apoiar a empresas e autónomos, aos fogares, ao emprego e ao tecido produtivo, e tanto para a fase de contención da pandemia como para o momento de recuperación económica e social unha vez superada a crise sanitaria, momento este ademais non exento aínda de certa incertidumbre no que respecta a súa intensidade e duración.

Neste obxectivo, e entre outras medidas, o Goberno galego ven de anunciar para o sector que nos ocupa, como o segundo Plan de rescate da Xunta de Galicia, dotado con 75 millóns de euros, que se suman aos 86,2 do primeiro plan, incluirá tamén axudas específicas para o sector dos ximnasios.

Concorrendo evidentes razóns de interese social, principalmente sanitarias pero tamén económicas dada a magnitude do sector, compre seguir afondando no establecemento de incentivos que fortalezan as bases para a recuperación desta parte importante da nosa economía e emprego, e elo sobre fórmulas coherentes coas que acadar unha recuperación forte e sostible.

 

Entre estes incentivos que veñan a apuntalar a recuperación, cabe salientar a redución do tipo impositivo do Imposto sobre o Valor Engadido naquelas prestacións de servizos deportivos que non estean xa suxeitas a exención, art. 20.1.13º da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, lei 37/1992, de 28 de decembro, ou ao tipo reducido do 10%, art. 91. Uno.2.8º da mesma norma.

En base ao sinalado, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para promover as modificacións oportunas na lexislación estatal co obxecto de reducir o tipo impositivo do Imposto sobre o Valor Engadido do 21% ao 10% en todas as prestación de servizos deportivos e de actividade física prestados a persoas físicas que no estean xa exentos conforme a normativa en vigor”.

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNP-001145

 Nota de prensa: https://www.ppdegalicia.com/index.php/gl/novas/item/5142-o-parlamento-demanda-ao-goberno-central-a-rebaixa-do-ive-nos-servizos-deportivos-e-de-actividade-fisica