Iniciativa sobre creación de unidades funcionais multidisciplinares para a atención especializada aos pacientes con enfermidades raras

18
Nov

Iniciativa sobre creación de unidades funcionais multidisciplinares para a atención especializada aos pacientes con enfermidades raras

Iniciativa sobre a creación pola Xunta de Galicia de unidade funcionais multidisciplinares para a prestación de atención especializada aos pacientes con enfermidades raras 

Inicitiva de impulso do uso de madeiras locais nos edificios públicos

18
Nov

Inicitiva de impulso do uso de madeiras locais nos edificios públicos

 

iniciativa sobre o impulso polo Goberno galego do uso de madeiras locais nos edificios públicos, como elemento decorativo e construtivo

A Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) impulsou, en colaboración coa universidade e coa participación activa da industria forestal, a elaboración da “Axenda de impulso da Industria Forestal 2019-2021”, unha folla de ruta dirixida a mobilizar máis de 125 millóns en favor da modernización deste tecido empresarial e aproveitar as oportunidades que ofrece a transición en Europa cara un modelo de economía máis sustentable e circular. Trátase de conseguir, en definitiva, que a madeira e os produtos forestais como recurso renovable, reciclable e biodegradable actúe en Galicia como elemento central de impulso á bioeconomía.

 

A concorrencia da pandemia provocada pola Covid-19 evidenciou a necesidade de acelerar esta volta a produtos e procesos produtivos máis respectuoso co medio ambiente, impulsando ademais as cadeas de valor e os mercados de proximidade.

 

Por outra banda, puxo de manifesto a necesidade de desenvolver hábitats máis saudables, que potencien a comunicación entre as persoas e a natureza, valorándose aquelas contornas que recuperan a utilización de materiais naturais, como a madeira, que contribúan a reducir a pegada de carbono.

 

Neste ámbito, cómpre recordar que a metade da madeira que se corta en España procede dos montes galegos, e que ademais contamos cun ecosistema industrial específico sólido e competitivo, formado por máis de 3000 distribuídas por toda a xeografía galega, ocupando a case 22.000 persoas e xerando riqueza sobre todo en contornas pouco industrializas. Un sector estratéxico que posúe coñecemento e capacidades axeitadas para poñer en uso madeiras locais na construción.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que fomente o coñecemento e divulgación de deseños de hábitats naturais, promovendo nos edificios públicos a utilización de madeiras locais como elemento decorativo e construtivo, que permitan unha maior humanización dos espazos destinados á cidadanía, ademais de servir como referente para o sector privado”.

Rexistro iniciativa: http://www.parlamentodegalicia.gal/Expedientes/11/PNC-000319

 

Iniciativa sobre a demanda ao Goberno central da cesión da xestión do pazo de Meirás para usos culturais 

13
Nov

Iniciativa sobre a demanda ao Goberno central da cesión da xestión do pazo de Meirás para usos culturais 

Iniciativa sobre a demanda ao Goberno central da cesión da xestión do pazo de Meirás para usos culturais 

Iniciativa sobre as demandas en relación coas infraestruturas pendentes de executar na cidade da Coruña

12
Nov

Iniciativa sobre as demandas en relación coas infraestruturas pendentes de executar na cidade da Coruña

 

Demandas do Goberno galego ao Goberno central en relación coas infraestruturas pendentes de executar na cidade da Coruña

Iniciativa sobre aumento das cotas de pesca do bonito no Atlántico norte e alongamento da duración da campaña

11
Nov

Iniciativa sobre aumento das cotas de pesca do bonito no Atlántico norte e alongamento da duración da campaña

 

Iniciativa sobre a demanda para o aumento das cotas de pesca do bonito no Atlántico norte e alongamento da duración da campaña 

Iniciativa sobre a elaboración dunha estratexia de medicina personalizada e terapia celular avanzada no marco do futuro plan galego de oncoloxía

05
Nov

Iniciativa sobre a elaboración dunha estratexia de medicina personalizada e terapia celular avanzada no marco do futuro plan galego de oncoloxía

 

Iniciativa sobre a elaboración dunha estratexia de medicina personalizada e terapia celular avanzada no marco do futuro plan galego de oncoloxía