Logo XVII Congreso PPdeG

DESCARGA ESTE DOCUMENTO EN PDF AQUÍ

 

CONSULTA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO EN CASTELLANO AQUÍ

 

REGULAMENTO DO 17 CONGRESO DO PARTIDO POPULAR DE GALICIA

DISPOSICIÓNS XERAIS

 
Artigo 1º Convocatoria do Congreso
De conformidade co establecido nos artigos 30 e seguintes dos Estatutos Nacionais do Partido Popular, nos artigos 17 e seguintes do Regulamento de Organización do PPdeG e no artigo 11 do Regulamento de funcionamento dos órganos colexiados do Partido Popular para a súa celebración en forma telemática ou mixta, e segundo o acordo adoptado o 1 de xuño pola Xunta Directiva de Galicia, convócase o XVII Congreso do Partido Popular de Galicia, que terá lugar os días 16 e 17 de xullo na cidade de Pontevedra.
En función da situación sanitaria e as consecuentes restricións de aforamento, a Comisión Organizadora, por delegación expresa da Xunta Directiva de Galicia, poderá determinar a súa celebración de forma exclusivamente telemática ou en forma mixta (telemática e presencial).
Artigo 2º Comisión Organizadora do Congreso
Encoméndase á Comisión Organizadora, nomeada pola Xunta Directiva de Galicia, o impulso, coordinación e dirección de todos os aspectos organizativos do Congreso.
Tamén lle corresponde garantir a transparencia do proceso electoral, así como velar pola igualdade de dereitos de todos os afiliados e polo respecto á legalidade vixente en materia de protección de datos.
Así mesmo, garantirá a todos os candidatos a igualdade de oportunidades e asegurará a neutralidade da organización do Partido.
Calquera acto de propaganda electoral que se pretenda levar a cabo realizarase, en condicións de igualdade, a través dos servizos do propio Partido.
Ademais, ante a situación excepcional derivada da pandemia do COVID-19 habilítaselle expresamente para a adopción daqueles protocolos e medidas que se estimen necesarios para evitar ou reducir a presenza simultánea dun número elevado de afiliados nun mesmo acto ou reunión. No exercicio das súas funcións, a Comisión Organizadora priorizará, nas súas relacións cos afiliados e órganos do partido, a comunicación e distribución de documentación de forma telemática.
Os órganos territoriais no seu ámbito poranse a disposición da Comisión Organizadora ao obxecto de facilitar os medios humanos e materiais necesarios para o desenvolvemento dos seus traballos.
Artigo 3º Competencias do Congreso
De conformidade co establecido nos artigos 17 e 21 do Regulamento de Organización do PPdeG, o Congreso é o órgano supremo do partido e ostenta, entre outras, as seguintes facultades:
a) Aprobar ou censurar, no seu caso, a actuación desenvolvida desde o anterior Congreso ordinario polo Comité Executivo de Galicia e pola Xunta Directiva de Galicia.
b) Aprobar ou modificar o Regulamento de Organización do Partido Popular de Galicia
c) Fixar as directrices políticas básicas do Partido Popular de Galicia.
d) Debater e adoptar cantos documentos enriquezan o pensamento político do Partido Popular de Galicia, definan a súa oferta electoral ou afecten á estratexia e xestión do Partido.
e) Elixir e proclamar á persoa que encabece a candidatura do PPdeG á Presidencia da Xunta de Galicia, así como elixir aos vogais do Comité Executivo de Galicia e da Xunta Directiva de Galicia.
Artigo 4º Regulamento do Congreso
Todo o relativo á organización e funcionamento do XVII Congreso do PP de Galicia rexerase polo presente Regulamento.
As dúbidas que poidan presentarse na interpretación do regulamento serán resoltas pola Comisión Organizadora até o momento da constitución da Mesa do Congreso. Durante a celebración do Congreso a devandita tarefa será competencia exclusiva da Mesa.
 

TÍTULO PRIMEIRO: DA ORGANIZACIÓN DO CONGRESO DO PARTIDO POPULAR DE GALICIA

CAPÍTULO I: DA COMPOSICIÓN DOS CONGRESOS

Artigo 5º Composición do Congreso
O Pleno do Congreso estará constituído por compromisarios.
Artigo 6º Compromisarios
De conformidade co artigo 20.1 do Regulamento de Organización son compromisarios:
a) Natos: todos os membros da Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia e os membros da Comisión Organizadora do Congreso.
b) Electos: aqueles designados polas organizacións locais, en asembleas convocadas ao efecto e nun número de 862 atendendo a unha repartición provincial, segundo o seguinte criterio: outórgase ao nivel de afiliación provincial un 75% e á porcentaxe de votos obtidos nesas circunscricións nas pasadas eleccións ao Parlamento de Galicia un 25%.
De acordo con estes criterios, a distribución provincial de compromisarios é a seguinte:
A Coruña: 242 compromisarios
Lugo: 139 compromisarios
Ourense: 213 compromisarios
Pontevedra: 268 compromisarios
c) Representantes dos galegos residentes no exterior. Serán 10 e designados polo Presidente do Partido Popular de Galicia, oidos os presidentes do Partido Popular dos países onde existan órganos de dirección.
d) Novas Xeracións. Terá unha representación proporcional ao seu número de afiliados, e serán elixidos no seo da súa organización en función exclusivamente do nivel de afiliación.
A repartición provincial dos compromisarios de Novas Xeracións é o seguinte:
A Coruña: 7 compromisarios
Lugo: 4 compromisarios
Ourense: 3 compromisarios
Pontevedra: 8 compromisarios
A distribución de compromisarios electos en cada provincia farase polo Comité Executivo Provincial, co visto e prace da Comisión Organizadora do Congreso, outorgándolle ao nivel de afiliación local un 75% e á porcentaxe de votos obtidos neses municipios nas pasadas eleccións ao Parlamento de Galicia un 25%.
Co obxectivo da máxima descentralización, repartiranse os compromisarios entre todos os municipios que teñan organización local e porcentaxe de afiliación suficiente para obter un compromisario como mínimo.
Tan só poderán agruparse para a repartición de compromisarios e celebración de asembleas de elección dos mesmos, aqueles municipios que por si sós non alcancen a proporción necesaria para obter un compromisario. O criterio para formar estas agrupacións será comarcal, por razóns de proximidade xeográfica e respectando o obxectivo da máxima descentralización.
Artigo 7º Requisitos para participar no proceso congresual
Para participar no proceso electoral (ser elector e elexible nas asembleas de elección de compromisarios e de votación dos precandidatos) será necesario ter a condición plena de afiliado na data na que se acorde a convocatoria do Congreso pola Xunta Directiva, non ser suspendido de afiliación, inscribirse cumprimentando o correspondente formulario de inscrición de elector e estar ao corrente das cotas.
Os afiliados con máis dun ano de antigüidade deberán estar ao corrente de, polo menos, as cotas desde o último Congreso do PPdeG. O pago deberá realizarse a través de entidade bancaria antes do 16 de xuño.
O formulario de inscrición de elector estará dispoñible tanto en formato físico nas sedes do Partido Popular como en versión electrónica na páxina web do PPdeG e deberá ser entregado antes das 20 horas do día 16 de xuño. No formulario deberá aparecer, polo menos, o nome, apelidos, DNI, teléfono móbil, dirección de correo electrónico, sede na que está afiliado e firma do solicitante. Tamén deberá conter as estipulaciones para que os inscritos consintan a utilización e cesión dos seus datos aos efectos de celebración do Congreso.
Para ser candidato nas eleccións a compromisario, os afiliados previamente inscritos como electores deben cumprimentar e entregar o formulario de inscrición de compromisario antes das 20 horas do día 2 de xullo. Este formulario tamén estará dispoñible en formato físico nas sedes do Partido Popular e en versión electrónica na páxina web do PPdeG.
Os compromisarios natos estarán automaticamente inscritos no proceso congresual.
Artigo 8º Dereitos do compromisario
A condición de compromisario é persoal e intransferible.
Os compromisarios teñen dereito a voz e voto, participando nas decisións do Congreso e na elección dos órganos correspondentes. Non estarán suxeitos a mandato imperativo.
Cada compromisario terá unha credencial acreditativa da súa condición, expedida pola Comisión Organizadora do Congreso.
 

CAPÍTULO II: DA ELECCIÓN DOS COMPROMISARIOS E DOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

Artigo 9º Convocatoria das asembleas
Unha vez aprobado o número de compromisarios correspondentes a cada municipio, a elección dos compromisarios farase en asembleas locais convocadas para ese efecto polo presidente provincial, cunha antelación mínima de 15 días ao día da súa celebración.
A convocatoria deberá indicar o lugar, data e hora do comezo da asemblea, a súa forma de celebración (presencial, telemática ou mixta) que será determinada pola Comisión Organizadora, a duración do período de votación, que non poderá ser superior a 6 horas, o número de compromisarios a elixir e as bases para a presentación de candidaturas a compromisario, así como para a constitución das mesas electorais.
Sen prexuízo da comunicación persoal que cada organización territorial dirixa aos correos electrónicos dos afiliados inscritos, serán válidas e producirán plenos efectos as convocatorias publicadas no portal web do PP de Galicia e das súas organizacións provinciais.
Artigo 10º Data das asembleas
Todas as asembleas locais celebraranse o día 7 de xullo e coas mesmas horas de inicio e finalización. As excepcións a esta norma deberán ser xustificadas e autorizadas previamente pola Comisión Organizadora do Congreso.
Artigo 11º Mesa das asembleas
Nas asembleas para a elección de compromisarios constituirase unha Mesa composta de presidente, secretario e vogal, designados polo Comité Local.
Á súa vez a Comisión Organizadora poderá designar un observador para que asista á correspondente asemblea local co obxecto de velar polo cumprimento das normas contidas neste regulamento e pola pureza democrática do proceso.
Os devanditos observadores emitirán un informe por escrito dos incidentes á Comisión Organizadora.
Artigo 12º Presentación de candidaturas e elección de compromisarios
A elección de compromisarios en cada asemblea farase en lista aberta. Poderá presentarse como candidato a compromisario calquera afiliado previamente inscrito que o solicite ante o correspondente Comité Local até o día 2 de xullo de 2021
Para presentar candidatura basta coa sinatura, podendo nomear un interventor para o acto da elección, que se incorporará á Mesa constituída ao efecto.
A elección de compromisarios e de precandidatos á presidencia do partido farase mediante votación secreta.
Artigo 13º Papeletas de elección de compromisarios e de candidatos a presidente
Cada Comité Local confeccionará o modelo de papeleta, ordenando alfabeticamente os candidatos a compromisarios, sorteando o primeiro, e facilitándoos a calquera afiliado inscrito que teña dereito a voto, polo menos 24 horas antes da celebración da correspondente asemblea.
Así mesmo, o Comité Local porá a disposición dos afiliados inscritos un modelo de papeleta para a elección dos candidatos a presidente.
Artigo 14º Limitacións na xornada electoral
Queda prohibido facer campaña durante a xornada electoral ou distribuír papeletas previamente sinaladas no interior do recinto no que se celebren as votacións, podendo precisar a Mesa Electoral os límites da prohibición.
Artigo 15º Votacións
O día da votación estableceranse dúas urnas. Nunha delas prestarase apoio directo aos precandidatos á presidencia do partido. Na outra urna realizarase a votación dos candidatos a compromisarios cuxa votación se realizará marcando cunha cruz aos candidatos en número non superior aos elixibles.
Resultarán electos aqueles compromisarios que obteñan máis votos dentro do número asignado a cada colexio. No caso de que o número de candidatos a elixir coincida co número de compromisarios que corresponda, quedarán automaticamente designados, sen necesidade de votación.
Artigo 16º Acta de escrutinios
Cada Mesa levantará acta dos resultados dos escrutinios. Esta acta deberá remitirse o máis axiña posible ao respectivo secretario provincial e autonómico xunto co resultado das votacións dos precandidatos e a relación de compromisarios electos e os suplentes.
Os secretarios provinciais elevarán á Comisión Organizadora, con data límite o día 8 de xullo, unha relación certificada dos votos obtidos polos candidatos a presidir o PPdeG e dos compromisarios electos e suplentes, que conterá o seu nome e apelidos, dirección, teléfono, correo electrónico, nº de DNI e de afiliado ao partido.
Artigo 17º Reclamacións
As Mesas das asembleas resolverán os incidentes que xurdan no transcurso das votacións e do escrutinio dando conta por escrito á Comisión Organizadora das reclamacións efectuadas e das resolucións adoptadas.
Contra estas resolucións calquera afiliado interesado poderá elevar reclamación ante a Comisión Organizadora nun prazo de 24 horas desde a hora do inicio da asemblea, debendo resolver esta no prazo de 24 horas. As súas decisións serán inapelables.
Artigo 18º Substitución de compromisarios
No caso de imposibilidade de asistencia ao Congreso por parte dun compromisario electo, este deberá comunicalo á Comisión Organizadora antes do 12 de xullo de 2021, aos efectos da súa substitución polo seguinte candidato máis votado na respectiva lista aberta na que o compromisario estea incluído.
No caso de esgotarse a lista de suplentes ou de non existir o suficiente número de candidatos, as organizacións provinciais poderán cubrir estas vacantes con persoas que figuren como suplentes noutras circunscricións electorais que correspondan á devandita organización provincial.
Artigo 19º Invitacións ao Congreso
Se faculta ao secretario xeral do Partido Popular de Galicia para, en nome do Presidente do Comité Executivo de Galicia, realizar as invitacións que considere oportunas.
 

TÍTULO SEGUNDO: DA PREPARACIÓN DO CONGRESO

Artigo 20º Relatorios
Segundo o acordo da Xunta Directiva de Galicia, os relatorios que se presentarán neste Congreso serán os seguintes:
I. Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos
II. Uns servizos públicos de calidade para unha sociedade plural e acolledora
III. Un partido aberto, accesible e participativo.
Os relatorios serán entregados á Comisión Organizadora do Congreso antes das 20 horas do día 21 de xuño.
Artigo 21º Emendas
As emendas deberanse realizar por escrito e poderán ser enviadas até o 8 de xullo cubrindo o formulario que se publicará na web www.ppdegalicia.com ou enviando un correo electrónico á dirección ppdegalicia@ppdegalicia.com
Están lexitimados para presentar emendas aos textos dos relatorios:
a) Os compromisarios
b) As organizacións provinciais, representadas polos seus órganos de goberno.
 

TITULO TERCEIRO: DA ELECCIÓN DOS ÓRGANOS DO PARTIDO

CAPÍTULO I: DO PROCESO DE ELECCION DO CANDIDATO A PRESIDENTE

Artigo 22º Presentación e proclamación de precandidaturas
As persoas afiliadas que opten á presidencia do PPdeG poderán presentar a súa precandidatura ante a Comisión Organizadora do Congreso na sede autonómica do PPdeG, desde o día 9 de xuño até as 20 horas do día 16 de xuño.
Para ser proclamado precandidato á Presidencia do Partido Popular de Galicia será necesario presentar o apoio de, polo menos, 90 afiliados que estean ao corrente do pago das súas cotas.
Así mesmo, os candidatos a presidente do PPdeG ou a vogal da Xunta Directiva ou do Comité Executivo deben estar ao corrente do pago das súas cotas. Para o caso dos candidatos a presidente do PPdeG tamén será necesario levar afiliado ao partido un período mínimo de 12 meses.
Artigo 23º Campaña electoral
No caso de que se presentasen dúas ou máis candidaturas, a Comisión Organizadora proclamará aos precandidatos presentados nun prazo de 48 horas, convocando a campaña electoral interna:
a) A campaña electoral interna finalizará ás 24 horas do 6 de xullo do presente ano.
b) A finalización da campaña e a celebración das votacións non supón, en ningún caso, a imposibilidade por parte dos candidatos de seguir solicitando apoios, neste caso, entre os compromisarios.
Artigo 24º Proclamación do candidato único ou dos dous candidatos máis votados
Serán proclamados candidatos á presidencia do Partido Popular de Galicia, para a súa elección polos compromisarios no Congreso, os dous precandidatos que obtivesen o maior número dos votos válidos emitidos polos afiliados.
Si algún dos precandidatos obtivese máis do 50% do total dos votos válidos emitidos polos afiliados, lograse unha diferenza igual ou superior a 15 puntos sobre o resto de precandidatos e fose o máis votado en dúas provincias será proclamado ante o Congreso como candidato único á Presidencia do Partido.
 

CAPÍTULO II: DA ELECCIÓN DOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artigo 25º Órganos sometidos ao procedemento de elección
O Congreso do Partido Popular de Galicia elixirá ao Presidente e aos vogais da Xunta Directiva e do Comité Executivo de Galicia.
Artigo 26º Prazo de presentación de candidaturas
O prazo para a presentación das candidaturas aos órganos de dirección finalizará, iniciado o Congreso, na hora que fixe a Mesa.
Artigo 27º Requisitos das candidaturas
Nas listas só pode figurar como presidente quen obteña, conforme ao sistema descrito no anterior capítulo, a condición de candidato.
Ningún compromisario poderá figurar en dúas ou máis candidaturas.
Artigo 28º Exposición do candidato
O candidato ou candidatos á Presidencia do partido teñen dereito a unha exposición previa do seu programa, do seu plan de actuación e do equipo que lle acompaña para cubrir os órganos de dirección, correspondéndolle á Mesa limitar os tempos, así como fixar a orde de intervencións. Para iso, deberá considerarse o resultado na elección dos precandidatos, de maneira que os que obtivesen un maior número de votos terán prioridade para elixir a orde en que se realiza a súa intervención
Artigo 29º Procedemento de votación
Para a votación a Comisión Organizadora do Congreso habilitará o número de urnas que considere conveniente.
As mesas electorais estarán formadas por un presidente e un secretario nomeados pola Comisión Organizadora do Congreso, á que se poderá incorporar un interventor por cada candidatura proclamada.
No momento da votación, os compromisarios acreditarán a súa condición acompañando a súa credencial co D.N.I. ou documento oficial similar que acredite a súa personalidade.
Unha vez finalizada a votación, as mesas electorais farán os correspondentes escrutinios que serán remitidos á Mesa do Congreso quen anunciará os resultados e proclamará a candidatura que obtivese o maior número de votos.
 

TÍTULO CUARTO: CELEBRACIÓN DO CONGRESO

Capítulo I: DO DEBATE E APROBACIÓN DOS RELATORIOS

Artigo 30º As comisións
Con carácter previo á súa aprobación definitiva no Pleno do Congreso, os relatorios acordados pola Xunta Directiva de Galicia discutiranse e debaterán en Comisión.
A efectos do debate, os relatorios estruturaranse nas seguintes comisións:
I. Os retos dunha Galicia que quere máis emprego e menos impostos
II. Uns servizos públicos de calidade para unha sociedade plural e acolledora
III. Un partido aberto, accesible e participativo.
As comisións comezarán o seu traballo no lugar, data e hora que determine a Comisión Organizadora.
Artigo 31º As mesas das comisións
As comisións estarán constituídas por unha Mesa, os relatores e os compromisarios adscritos á mesma.
A Mesa estará constituída por un presidente, un vicepresidente e un secretario, correspondéndolle no seu ámbito as mesmas funcións e competencias establecidas para a Mesa do Congreso.
As mesas das Comisións serán designadas pola Comisión Organizadora do Congreso.
Artigo 32º Distribución dos compromisarios nas comisións
Os compromisarios serán distribuídos entre as comisións pola Comisión Organizadora do Congreso, atendendo no posible, ás solicitudes de adscrición, que a tales efectos diríxanse ás organizacións provinciais.
Artigo 33º Funcionamento das comisións
Iniciadas as sesións de traballo dos Relatorios, os relatores respectivos presentarán os seus textos e informarán as emendas recibidas en tempo e forma, indicando as admitidas e as non admitidas.
As emendas non admitidas, poderán ser defendidas polos compromisarios emendantes que soliciten o debate e votación das mesmas. Se non fose defendida a emenda, darase por decaída.
Defendida a emenda, o presidente concederalle a palabra ao relator, que poderá aceptala e incorporala ao texto, transaccionarla co emendante, ou rexeitala. Neste último caso, procederase á súa votación.
As emendas rexeitadas poderán ser defendidas no Pleno se obteñen o apoio do 25% dos votos dos adscritos a devandita Comisión.
Tanto en Comisión como en Pleno, as emendas defenderanse polo propio emendante ou por outro compromisario, que pertencendo á comisión, acredite a súa representación. En caso de emendas presentadas por órganos territoriais, por quen ostente a representación a estes efectos.
Correspóndelle á Mesa da Comisión a admisión a debate de emendas “in voce”.
O texto definitivo que se someterá ao Pleno aprobarase por maioría simple dos membros da Comisión.
Finalizados os traballos na Comisión, o presidente e o secretario da Mesa, asinarán a acta, entregándoa á Mesa do Congreso para que conste, no seu caso, as emendas que se defenderán no Pleno.
Artigo 34º Os relatorios no Pleno do Congreso
O texto dos Relatorios, que será exposto a través do correspondente portavoz, someterase a votación do pleno.
No caso de que algunha emenda rexeitada en Comisión, houbera obtido os votos suficientes para mantela en Pleno, o Presidente concederá ao emendante unha quenda a favor e, posteriormente, ao portavoz do Relatorio unha quenda en contra, antes da votación de devandita emenda. Terminado o debate e votación destas eventuais emendas, someterase ao Pleno o texto completo do Relatorio.
 

Capítulo II: DO FUNCIONAMENTO DO CONGRESO

Artigo 35º Constitución do Congreso
A Comisión Organizadora declarará válidamente constituído o Congreso na data e lugar da súa convocatoria, independentemente do número de compromisarios asistentes.
Artigo 36º Composición da Mesa do Congreso
O Pleno do Congreso do PP de Galicia estará presidido pola Mesa, que estará composta por un presidente, dous vicepresidentes, un secretario, un secretario adxunto, catro vogais, un membro da Comisión Organizadora do Congreso e un membro do Comité de Dereitos e Garantías de Galicia
Todos os membros da Mesa deberán ostentar a condición de compromisarios.
Artigo 37º Elección da Mesa do Congreso
O acto inaugural do Pleno do Congreso será presidido pola Comisión Organizadora. Esta, a través da súa Presidencia, proporá ao Pleno a composición da Mesa, que deberá ser ratificada por maioría simple. De non aceptarse a proposta, abrirase un prazo de trinta minutos, no que os compromisarios poderán presentar candidaturas completas para a Mesa, avaladas como mínimo polo 15% do total dos compromisarios, non podendo avalar cada compromisario máis dunha candidatura. Será elixida a candidatura que obteña máis votos.
Artigo 38º Aprobación do Regulamento do Congreso
Unha vez elixida a Mesa do Congreso, esta deberá anunciar o acordo de aprobación definitiva do presente Regulamento.
A Mesa dirixirá, impulsará, ordenará e moderará os debates, velando en todo momento pola boa marcha do Congreso. As súas decisións adoptaranse por maioría simple, tendo o presidente, en caso de empate, voto de calidade.
Correspóndelle á Mesa cumprir e facer cumprir o Regulamento do Congreso, interpretalo nos casos de dúbida e suplilo nos de omisión.
Artigo 39º Funcións do presidente do Congreso
Correspóndelle ao presidente, en nome da Mesa, abrir, dirixir, suspender e levantar a sesión; autorizar o uso da palabra e fixar, á vista das peticións de intervención, o número máximo de intervencións e a duración das mesmas. Ao mesmo tempo, antes de cada votación, exporá con claridade os termos da proposta ou propostas sometidas á mesma.
O presidente poderá chamar á orde e, no seu caso, retirar a palabra a quen nas súas intervencións alárguese excesivamente, desvíese do tema obxecto de debate, falte ao establecido neste Regulamento, profira expresións ofensivas ao decoro do Partido, dos seus membros ou de calquera outra institución, entidade ou persoa, ou que de calquera outra forma altere a orde ou obstaculice a boa marcha do Congreso.
Artigo 40º Funcións dos vicepresidentes do Congreso
Os vicepresidentes, pola súa orde, substituirán ao presidente e exercerán as súas funcións en caso de ausencia e terán as mesmas atribucións que aquel.
Artigo 41º Funcións dos secretarios do Congreso
Correspóndelle ao secretario da Mesa, auxiliado polo secretario adxunto, a redacción da acta da sesión, recollendo na mesma o resumo das intervencións, as propostas presentadas, as votacións producidas indicando o número de votos emitidos, os favorables, os contrarios, os nulos e as abstencións, así como os resultados.
A acta será aprobada pola Mesa e unha vez finalizado o Congreso será asinada polo Presidente e o Secretario.
Artigo 42º Adopción de acordos
O Congreso adoptará os seus acordos por maioría simple mediante votación a man alzada, salvo os referentes á elección dos órganos do Partido que se acomodarán ao establecido nos Estatutos Nacionais, no Regulamento de Organización do PPdeG, o Regulamento Marco de Congresos e no presente Regulamento.
Artigo 43º Informe de xestión
O Pleno do Congreso, con independencia doutras facultades recollidas nos Estatutos Nacionais e o Regulamento de Organización, coñecerá do informe de xestión desde o último Congreso do PP de Galicia, que será presentado polo Secretario Xeral do Partido Popular de Galicia ou persoa en quen delegue.
 

TITULO QUINTO: DAS IMPUGNACIÓNS

Artigo 44º Procedemento e órganos competentes
O procedemento para realizar as reclamacións será o seguinte:
a) As impugnacións que afecten á elección de compromisarios, faranse nos termos expostos no artigo 17.
b) O acordo de proclamación de candidatos poderá impugnarse por estes, por escrito, ante o Comité Organizador do Congreso que, nun prazo máximo de 24 horas, resolverá sobre a impugnación, especificando os motivos nos que fundamenta a súa decisión.
c) As impugnacións daqueles acordos tomados durante a celebración do Congreso serán presentadas polos compromisarios ante a Mesa que resolverá no mesmo Congreso, incluíndo na acta as motivacións nas que se fundamente a súa resolución.
A resolución da Mesa será apelable ante o Comité de Dereitos e Garantías de Galicia, no prazo máximo de 24 horas despois da celebración do Congreso e fundamentarase en infraccións estatutarias ou regulamentarias
O Comité Nacional de Dereitos e Garantías resolverá, en segunda instancia, os recursos interpostos contra estas resolucións do Comité de Dereitos e Garantías de Galicia como consecuencia das impugnacións que se produzan no Congreso Autonómico do PP de Galicia.
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

En todo o non previsto neste Regulamento, será de aplicación o disposto nos vixentes Estatutos Nacionais do Partido Popular, no Regulamento de Organización do PPdeG, no Regulamento Marco de Congresos e no Regulamento de Funcionamento dos órganos do Partido Popular para a súa celebración en forma telemática ou mixta